محصولات

راکر سوییچ / ست پنل دار دو موتوره

ست پنل دار دو موتوره

راکر سوییچ / کلید تک پل باریک

تک پل باریک خاموشو روشن

تک پل باریک دو حالته تبدیل

تک پل باریک لامپ دار خاموش و روشن

تک پل باریک وسط خاموش

چراغ سیگنال باریک

راکر سوییچ / کلید تک پل پهن

چراغ سیگنال پهن

راکر سوییچ / کلید دو پل باریک

دو پل تبدیل خاموش روشن لامپدار

دو پل خاموش و روشن

دو پل سیگنال _خاموش روشن لامپدار

دو پل لامپدار خاموش و روشن

دو پل وسط خاموش _ خاموش روشن لامپدار

راکر سوییچ / کلید دو پل پهن و باریک

کلید دو پل پهن و باریک

راکر سوییچ / کلید سه پل باریک

سه پل _تبدیل _تبدیل_ خاموش روشنلامپدار

سه پل _سیگنا_وسط خاموش _ خاموش روشن لامپدار

سه پل اموش روشن لامپدار

سه پل خاموش روشن

راکر سوییچ / کلید کولر دو قطبی

کلید کولر دوقطبی

دیگر محصولات

ترمینال

چراغ سیگنال

سر ولوم فشاری

میکرو سوئیچ

چراغ اس ام دی

چراغ اس ام دی 1

چراغ اس ام دی 2

چراغ اس ام دی 3

پوش باتن

ست پنج کلید فشاری هود با قاب تیپ دو

ست پنج کلید فشاری هود با قاب و درخت سیم

ست پنج کلید فشاری هود با قاب و کانکتور

ست پنج کلید فشاری هود بدون قاب تیپ دو

ست پنج کلید فشاری هود

ست شش کلید فشاری هود با قاب و کانکتور

کلید فشاری جارو برقی

کلید فشاری حفاظتی

کلید فشاری گرد

ست پنج کلید فشاری هود با دکمه گرد